Ogłoszenie

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia


31 grudnia 2021 r. Urząd Gminy


w Starym Dzierzgoniu będzie czynny
od godz. 715 do godz. 1200

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Pomoc prawna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 stycznia 2017 11:25

INFORMACJA

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 01 stycznia 2017 roku na terenie powiatu sztumskiego udzielana jest w dwóch punktach:

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:

1/ Bogusław Sulot - adwokat

2/ Bogdan Statkiewicz - adwokat

według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku – w godz. od 8.00 do 12.00

Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego ul. H. Kołłątaja nr 9, 83-110 Tczew. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:

1/ Ilona Połaniecka- Ganske – radca prawny

2/ Michał Burtowy- adwokat

według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku  – w godz. od 9.00 do 14.00

Telefon kontaktowy (55) 276-22-50 w.45

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UPRWANIONYCH DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ WYKAZYWANIA UPRAWNIENIA

 

Osoba uprawniona

Wykazanie uprawnienia

1.

Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenia się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia. o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2.

Osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz.1863).

Przedłożenia ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny.

3.

Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.).

Przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4.

Osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 2015, poz. 1203).

Przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

5

Osoba, która nie ukończyła 26 lat.

Przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

6.

Osoba, która ukończyła 65 lat.

Przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

7.

Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Złożenia oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie.

 

Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-6 wskazanej ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-5.

Oświadczenia, o których mowa w powyżej osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2017 11:28
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack