Uwaga ! ! !
KASA URZĘDU GMINY CZYNNA W GODZINACH 7:15 - 14:30

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Program Rodzina 500+ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 września 2016 07:35

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU

 

PROGRAM RODZINA 500+

Informacje ogólne:

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na wysokość dochodu.

 

OKRES PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA

Pierwszy okres na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się od dnia 01.04.2016 r. i trwa do dnia 30.09.2017 r.

 

Kryterium dochodowe

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwoty 1.200,00 zł.

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

1. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych określonych w art. 27, 30b,30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), tj. oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2014 r. pełnoletnich członków rodziny

2. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, tj. za 2014 rok pełnoletnich członków rodziny

3. Nakaz płatniczy lub oświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, tj. za 2014 rok

4. Ponadto w zależności o sytuacji danej rodziny do wniosku należy dołączyć np. dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji dochodowej, (tj. świadectwo pracy, umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, decyzje z urzędu pracy, pity 11 za 2014 rok), wyrok zasadzający alimenty, postanowienie sądu orzekające rozwód lub separację, orzeczenie o niepełnosprawności oraz inne dokumenty lub oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu, które bierze się pod uwagę przy ustaleniu dochodu, zaliczane są m.in.: dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na dzieci, stypendia szkolne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ustalając dochód rodziny uwzględnia się zarówno dochody podlegające opodatkowaniu jak i nieopodatkowane uzyskane przez poszczególnych członków rodziny. W przypadku dochodu podlegającego opodatkowaniu dochód pomniejsza się o podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

PIERWSZE DZIECKO oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

 

RODZINA oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

 

PRZYKŁAD: rodzina 4-osobowa z dwójką dzieci w wieku 10 i 19 lat ubiega się o świadczenie wychowawcze. Zgodnie z zawartą w ustawie definicją pierwszego dziecka, pierwszym dzieckiem w tej rodzinie będzie dziecko 10 – letnie. W tej rodzinie rodzic otrzyma świadczenie na pierwsze dziecko (10 lat) w przypadku spełnienia kryterium dochodowego. Istotne jest, ze dziecko 19 letnie może być zaliczone do składu rodziny, jeżeli zamieszkuje wspólnie z rodzicami i pozostaje na ich utrzymaniu.

 

NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECKO oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECKO oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

UTRATA DOCHODU (oznacza utratę dochodu spowodowaną):

uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

utratą świadczenia rodzicielskiego,

utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

 

UZYSKANIE DOCHODU (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane):

zakończeniem urlopu wychowawczego,

uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;

pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Pliki :

1. Wniosek

2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

4. Program Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack